จอง Accounts-PCMZOOM


กรณีแจ้งเตือน เกิดข้อผิดพลาดในการจอง ให้ตรวจสอบวันที่เวลาที่จองว่าว่างหรือไม่ ที่ปฏิทินการจอง
หากท่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ การจองจะไม่สอบถามเลขอ้างอิง และระบบจะจัดเก็บข้อมูลของท่านแยกต่างหาก ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล